Organizers

Ping Luo
Assistant Professor HKU
Mete Ozay
Research Scientist and Engineer
Hongyang Li
PhD, CUHK
Chaochao Lu
PhD, University of Cambridge
Lei Huang
Researcher, IIAI
Wenqi Shao
PhD, CUHK
Wayne Wu
PhD, NTU
Xianfeng Gu
Professor, Stony Brook University
Alan L. Yuille
Professor, Johns Hopkins University
Xiaogang Wang
Professor, CUHK
Yi Ma
Professor, UCB
Lizhong Zheng
Professor, MIT

Steering Committee

Xiaoou Tang
Professor, CUHK
Dacheng Tao
Professor, University of Sydney
Shing-Tung Yau
Professor, Harvard University

Senior Program Committee Member

Program Committee Member

Bo Dai

Chiyuan Zhang

Dawei Yang

Fang Zhao

Guo-Sen Xie

Han Zhao

Hanjun Dai

Hei Law

Hongyang Zhang

Hsiao-Yu Tung

Jiayun Wang

Jun Xu

Qi Dong

Simon Shaolei Du

Umit R Aktas

Vishal Gaurav

Wayne Wu

Xiangyi Chen

Yang Shi

Yuan Yuan

Zhongqi Miao